ساعت بهروز 1

ساعت بهروز 1

خیابان شریعتی شمالی ، پاساژ میر داماد همکف پلاک 9
5133637168 تبریز
ایران
دوش.
 • 09:00AM - 21:00PM
سه.
 • 09:00AM - 21:00PM
چها.
 • 09:00AM - 21:00PM
پنج.
 • 09:00AM - 21:00PM
جمعه
 • تعطیل
شنبه
 • 09:00AM - 21:00PM
یک.
 • 090:00AM - 21:00PM
ساعت بهروز 2

ساعت بهروز 2

خیابان شریعتی شمالی ، پاساژ میر داماد همکف پلاک 18
5133637158 تبریز
ایران
دوش.
 • 09:00AM - 21:00PM
سه.
 • 09:00AM - 21:00PM
چها.
 • 09:00AM - 21:00PM
پنج.
 • 09:00AM - 21:00PM
جمعه
 • تعطیل
شنبه
 • 09:00AM - 21:00PM
یک.
 • 09:00AM - 21:00PM